2017

Date:2017-12-31Writer:View:2271

1.   Zhang, X.; Wang, Z.; Zhou, X.; Wang, Z.; Huang, L.; Chi, L., High-Performance Bottom-Contact Organic Thin-Film Transistors by Improving the Lateral Contact. Advanced Electronic Materials, 2017,, DOI: 10.1002/aelm.201700128

2.   Chen, J.; Huang, J.; Toma, A.; Zhong, L.; Cui, Z.; Shao, W.; Li, Z.; Liang, W.; De Angelis, F.; Jiang, L.; Chi, L., Modulating the Spatial Electrostatic Potential for 1D Colloidal Nanoparticles Assembly. Advanced Materials Interfaces, DOI: 10.1002/admi.201700505.

3.   Kewei Sun, Penghui Ji, Haiming Zhang,* Kaifeng Niu, Ling Li, AiXi Chen, Qing Li, Klaus Müllenb,* and Lifeng Chia,* A New On-Surface-Synthetic Pathway to 5-Armchair Graphene Nanoribbons on Cu(111) surfaces, Faraday Discuss., 2017, DOI: 10.1039/C7FD00129K.

4.   Ashish Yadav, Liubiao Zhong, Jun Sun, Lin Jiang*, Gary J. Cheng* and Lifeng Chi*, Tunable random lasing behavior in plasmonic nanostructures, Nano Convergence (2017) 4:1,DOI 10.1186/s40580-016-0095-5

5.   Hong Wang, Congyun Zhang, Juan Zhu, Florian Fontein, Yandong Wang, Yue Wang, Harald Fuchs, Wenchong Wang* and Lifeng Chi*, Tunable control efficiency of patterned nucleation by post-annealing, J. Mater. Chem. C, 2017, DOI:10.1039/C7TC01802A.

6.   Gang Shi, Xin Zhang, Jianhua Li, Haiyan Zhu, Ying Li*, Liping Zhang, Caihua Ni, and Lifeng Chi*, Fabrication of 3D biomimetic composite coating with broadband antireflection, superhydrophilicity, and double p-n heterojunctions, Nano Research,2017, DOI 10.1007/s12274-017-1434-5

7.   Lingling Ma, Mingjie Tang, Wei Hu*, Zequn Cui, Shijun Ge, Peng Chen, Lujian Chen, Hao Qian, Lifeng Chi* and Yanqing Lu*, Smectic Layer Origami via Preprogrammed Photoalignment, Advanced Materials, 2017, 29, 1606671

8.   Junjie Zhang, Chunran Chang, Biao Yang, Nan Cao, Chencheng Peng, Haiming Zhang, Dan-Tam D. Tang, Frank Glorius, Gerhard Erker, Harald Fuchs, Qing Li* and Lifeng Chi*, “Step-Edge Assisted Direct Linear Alkane Coupling”, Chemistry-A European Journal, 2017,  23,6185-6189

9.   Markus Wilczek*, Juan Zhu, Lifeng Chi, Uwe Thiele and Svetlana V Gurevich, Dip-coating with prestructured substrates: transfer of simple liquids and Langmuir-Blodgett monolayers, Journal of Physics: Condensed Matter, 2017,29(1),014002

10. Daniel Ebeling*, Qigang Zhong, Sebastian Ahles, Lifeng Chi, Hermann A. Wegner, and André Schirmeisen, Chemical bond imaging using higher eigenmodes of tuning fork sensors in atomic force microscopy, Appl. Phys. Lett., 2017,18(110) , 183102

11. Ashish Yadav, Liang Bai, Yanmei Yang, Juan Liu, Ajeet Kaushik, Gary J. Cheng, Lin Jiang, * Lifeng Chi* and Zhenhui Kang,, Lasing behavior of surface functionalized carbon quantum dot/RhB composites, Nanoscale, 2017, 9, 5049-5054

12. Xiaofei Shi, Youjin Yao, Yulong Xu, Kun Liu, Guangshan Zhu,*, Lifeng Chi,*and Guang Lu*,, Imparting Catalytic Activity to a Covalent Organic Framework Material by Nanoparticle Encapsulation, ACS Appl. Mater. Interfaces , 2017,9(8),7481-7488

13.  Aifeng Lv, Yong Pan and Lifeng Chi*, Gas Sensors Based on Polymer Field-Effect Transistors, Sensors, 2017,17(1),213.