2020

Date:2020-03-05Writer:View:100
  1. Luying Song, Biao Yang, Fangfang Liu, Kaifeng Niu, Yangyang Han, Junbo Wang, Yuanjing Zheng, Haiming Zhang, Qing Li*, and Lifeng Chi*, Synthesis of Two-Dimensional Metal-Organic Frameworks via Dehydrogenation Reactions on a Cu(111) Surface, 2020, J. Phys. Chem. C 2020, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c00931

  2. Zhaoyang Liu  Haixin Qiu  Can Wang  Zongping Chen  Björn Zyska  Akimitsu Narita  Artur Ciesielski  Stefan Hecht  Lifeng Chi  Klaus Müllen  Paolo Samorì*, Photomodulation of Charge Transport in All‐Semiconducting 2D–1D van der Waals Heterostructures with Suppressed Persistent Photoconductivity Effect, Advanced Materials, 2020, https://doi.org/10.1002/adma.202001268

  3. Kewei Sun, Xuechao Li, Long Chen, Haiming Zhang*, and Lifeng Chi*, Substrate-Controlled Synthesis of 5-Armchair Graphene Nanoribbons, J. Phys. Chem. C 2020, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c01272

  4. Chenfang Deng, Zhonghua Liu, Chao Ma, Haiming Zhang, Lifeng Chi, A Dynamic Supramolecular Template: Multiple Stimuli-Controlled Size Adjustment of Porous Networks, Langmuir2020, https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c00425

  5. Jianping Li, Yun Hu, Xianhu Liang, Jianmei Chen, Liubiao Zhong, Liangsheng Liao, Lin Jiang, Harald Fuchs, Wenchong Wang,* Yandong Wang,* and Lifeng Chi*, Micro Organic Light Emitting Diode Arrays by Patterned Growth on Structured Polypyrrole, Adv. Optical Mater. 2020, 8, 1902105

  6. Huifang Liang, Shuaipeng Xing, Ziliang Shi*, Haiming Zhang*, Lifeng Chi, Directing on-surface reaction pathways via metal-organic Cu-N coordination, ChemPhysChem2020, https://doi.org/10.1002/cphc.201901210

  7. Ling Li, Xuechao Li, Yanning Tang, Zhichao Xu, Haiming Zhang*, Lifeng Chi*, Geometric and Electronic Behavior of C60 on PTCDA Hydrogen Bonded Network, Chem. Res. Chin. Univ. 2020, 36, 81–85

  • Last:2019
  • Next:None